วิธีการรับสมัคร

ดาวน์โหลด ประกาศ 
ดาวน์โหลด คู่มือการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
↓ ใบสมัคร
2.กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

  • ใบสมัคร
  • แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร./กสศ.01)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ 
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบรายงานผลการศึกษา (4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม  5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยส่งหลักฐานภายใน วันที่ 4 ธันวาคม 2563
  • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ)

3.รวบรวมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร(โดยต้องแสกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว) เพื่ออัพโหลดในระบบรับสมัครออนไลน์)

4.ยื่นในระบบรับสมัคร  สมัครออนไลน์  (กรณีไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
คุณกรรณิการ์ สุระใจ โทรศัพท์ 053-944202

↑ สมัครออนไลน์ 

5.ส่งใบสมัครและเอกสารฉบับจริง มาที่โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)