วิธีการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร  ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร  ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร รอบที่ 2  ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร รอบที่ 3  ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลด  คู่มือการสมัคร

วิธีการสมัคร  คลิกเพื่อดูคลิปวิธีการสมัคร
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ 
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบรายงานผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.50)
  • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ)

2. รวบรวมเอกสารประกอบการสมัคร(โดยต้องแสกนเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว) เพื่ออัพโหลดในระบบรับสมัครออนไลน์)

3. เตรียมภาพถ่ายของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว เพื่ออัพขึ้นระบบสมัครออนไลน์

4. เตรียมภาพถ่ายนอกที่พักอาศัย 2 ภาพ โดยถ่ายให้เห็นหลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลัง เพื่ออัพขึ้นระบบสมัครออนไลน์

5. เตรียมภาพถ่ายในที่พักอาศัย 2 ภาพ โดยถ่ายให้เห็นพื้นและบริเวณภายในของที่พักอาศัย 
เพื่ออัพขึ้นระบบสมัครออนไลน์

6. วิดีโอแนะนำตัว และที่อยู่อาศัยของนักเรียน (ความยาววิดีโอ 3-5 นาที) ดาวน์โหลด << เงื่อนไขการส่งคลิป  ดูคลิปตัวอย่าง << คลิก 

7.หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในเพจ "โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โทร. 0873034228 อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ

↑ สมัครออนไลน์