โครงสร้างการบริหาร

 

คณะกรรมการโครงสร้างบริหารจัดการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
1. รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้บริหารโครงการฯ
e-mail: kiatsuda.j@gmail.com
2. ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยบริหารโครงการฯ
e-mail: somkiart.int@cmu.ac.th
3. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา
งานอำนวยการ
e-mail: uraiwan.h@cmu.ac.th
4. อ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์
งานการเงิน
e-mail: cheernum@hotmail.com
5. รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ อาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา
งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
e-mail: sombat_msu@hotmail.com
6. อ.ดร.วิชญา ผิวคำ อาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา
งานหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
e-mail: wichaya.education@gmail.com
7. อ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร อาจารย์สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
งานที่ปรึกษา และระบบเฝ้าระวังดูแลนักศึกษา
e-mail: beernatthapol@gmail.com
8. ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้างานยุทธศาสตร์
งานข้อมูล สารสนเทศ ICT และวิจัย
e-mail: tomsurasak@gmail.com