โครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 64

 

ที่ปรึกษาโครงการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์  คำประกอบ

รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข

รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิขาการและรับใช้สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ

ผู้บริหารโครงการ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

e-mail: kiatsuda.j@gmail.com

ผู้ช่วยผู้บริหารโครงการ

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

e-mail: somkiart.int@cmu.ac.th

ประธานโครงการ

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

e-mail: uraiwan.h@cmu.ac.th

ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ประจำเขตภาคเหนือ

อาจารย์โกศล ปราคำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ประจำเขตภาคเหนือ

อาจารย์สมประสงค์ มั่งอะนะ

ประธานกรรมการเครือข่ายโรงเรียน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โม้งเย้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมใจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง16สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชดบำรุงที่ 92)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแป๋วิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหวาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลอย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองธาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเนห์รู

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกา อนุสรณ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา

ประธานกรรมการเครือข่ายชุมชน

 

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงใต้

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลทากาศ

ประธานกรรมการนักศึกษาโครงการ

 

ตัวแทนนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

นายธีร์ธวัช นภาคีรีรมย์

กรรมการประจำฝ่าย

งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

e-mail: sombattayraukham301969@gmail.com

งานอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์

e-mail: uraiwan.h@cmu.ac.th

งานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้

 

อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ

e-mail: wichaya.education@gmail.com

งานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร

e-mail: beernatthapol@gmail.com

งานหอพักและระบบดูแลนักศึกษา

 

อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ

e-mail: chinawat2518@gmail.com

งานการวัดผลและประเมินผล

 

อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง

e-mail: aviview@gmail.com

งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษา

 

อาจารย์ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก

e-mail: tomsurasak@gmail.com

งานงบประมาณและการเงิน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ นพฤทธิ์

e-mail: cheernum@hotmail.com