คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น) และจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564
3. อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท/คน/ปี
4.บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2568 ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามบัญชีรายชื่อภูมิลำเนา (ดูข้อมูลได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ)
5. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.50 (*ต้องแสดงหลักฐานยืนยันก่อนวันประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก)
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน
7. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
8. ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
9. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี